job_cip_2 cv_interview_job_cip

Min. of Culture  Sports

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ (62) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ), ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα τρείς ( 43 ) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ- ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ, ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ- ΚΛΑΣΙΚΩΝ, ΠΕ7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ),
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), οκτώ (8) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥ-
ΛΑΚΩΝ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδου/Ειδικότητας: ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ:

α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ): Επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του έργου
των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Διευθύνσεις, Περιφερειακές Υπηρεσίες και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρε-
σίες και Μουσεία), σχετικά με την προστασία, διάσωση, επιστημονική έρευνα, ανεύρεση, συντήρηση, ανάδειξη και
προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, υλικής και άυλης, κινητής και ακίνητης.
ΠΕ - ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ): Σχεδίαση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, ανάλυση και προγραμματισμός υπολο-
γιστικών συστημάτων, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, διαχείριση ασφάλειας υπο-
λογιστών και δικτύων.

β) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων έχει ως αποστολή την ανάδειξη και προβολή μνημείων
και αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας, τη διαχείριση αρχαιολογικών πόρων από σταθερές πηγές εσόδων αλλά
και από παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τις απαλλοτρι-
ώσεις ακινήτων για αρχαιολογικούς σκοπούς, τη συντήρηση, διαμόρφωση και εξωραϊσμό αρχαιολογικών χώρων,
την κατασκευή και επισκευή κτιρίων μουσείων, τη μίσθωση ακινήτων, την έκδοση και διάθεση αρχαιολογικών
περιοδικών και δημοσιευμάτων, την άσκηση εποπτείας επί ιδιωτικών επιχειρήσεων και καλλιτεχνών ως προς την
κατασκευή και πώληση παντός είδους εκμαγείων, αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων.
Ειδικότερα η κατωτέρω ειδικότητα έχει κύριο αντικείμενο απασχόλησης:
ΠΕ7 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ: Επιμέλεια βιβλίων και εντύπων αρχαιολογικού περιεχομένου, σε διάφορες γλώσσες που
διατίθενται για πώληση ή εμπλουτισμό βιβλιοθηκών, τα οποία δημοσιοποιούν το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρε-
σίας - περιοδικών εκδόσεων, πρακτικών συνεδρίων, μονογραφιών, καταλόγων περιοδικών και μονίμων αρχαιολο-
γικών εκθέσεων και οδηγών.

γ) ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης έχει ως αποστολή την υποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα,
ερμηνεία και κυρίως την έκθεση και προβολή στο κοινό των κινητών ευρημάτων του συνόλου του βράχου της
Ακρόπολης και των υπωρειών του, τα οποία προέρχονται από ανασκαφές ή αποσπάστηκαν ή θα αποσπαστούν
στο μέλλον από τα ακίνητα μνημεία της Ακρόπολης, καθώς και των κινητών και ακίνητων ευρημάτων της ανασκα-
φής του οικοπέδου Μακρυγιάννη.
Οι κατωτέρω ειδικότητες έχουν κύριο αντικείμενο απασχόλησης:
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: Οργάνωση λειτουργία και παρακολούθηση του Λογιστηρίου, τήρηση των προ-
βλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία, στοιχείων και διαδικασιών, μέριμνα για τη σύνταξη, έγκριση, εκτέλεση
και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του Μουσείου καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την οικονομική
διαχείριση του Μουσείου.
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ: Η ευθύνη της ασφάλειας των εκθεμάτων, των εγκαταστάσεων και του εξοπλι-
σμού (Νυχτερινή Φύλαξη).
1094 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΑΣΕΠ 41/01.12.2017
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ: Υποστήριξη εφαρμογής όλων των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών
που απαιτούνται για την λειτουργία του Μουσείου.

δ) ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης έχει ως αποστολή τη δημιουργία επαγγελματικών στελεχών της ορχηστι-
κής τέχνης, ήτοι καθηγητών ορχηστικής, χορευτών και χορογράφων.
Ειδικότερα η κατωτέρω ειδικότητα έχει κύριο αντικείμενο απασχόλησης:
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: Λειτουργία και παρακολούθηση του λογιστηρίου της ΚΣΟΤ, τήρηση όλων
των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία στοιχείων και διαδικασιών, μέριμνα για τη σύνταξη και έγκριση
του προϋπολογισμού και του απολογισμού-ισολογισμού της υπηρεσίας, παρακολούθησης της εκτέλεσης του προ-
ϋπολογισμού, και γενικότερα ενασχόληση με την οικονομική διαχείριση του οργανισμού.
YE ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ - ΚΛΗΤΗΡΩΝ: Εξωτερικές εργασίες της Διεύθυνσης της Σχολής και του Τμήματος Διοίκησης
και Οικονομικής Διαχείρισης, στις δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, συνεργαζόμενους φορείς. Η μέριμνα για την
καθαριότητα, τη συντήρηση του κτιρίου και για τυχόν απαραίτητες εργασίες επισκευής.


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα
και λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.


Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιο-
λογητικά λήγει με την πάροδο της 29ης Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.

 

 

 

 

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - CareerInProgress.gr